Memrise官网

Memrise是一个在线学习工具,其社区可以创建课程。课程主要是语言教学,但也可以教学其他学术和非学术科目(如视频游戏和流行文化)。

Memrise是由记忆大师埃德·库克和普林斯顿大学神经学家Greg Detre共同成立。

Memrise官网:http://www.memrise.com

发表评论