Banca Unione di Credito官网

Banca Unione di Credito是瑞士一家提供全面服务的银行,总部位于卢加诺。银行专门从事私人银行业务。

Banca Unione di Credito发展历史:
1919年 – 在瑞士成立意大利信用社信贷银行。
1947年 – 菲亚特集团收购银行全部股权。
1984年 – Banca Unione di Credito在苏黎世设立子公司。
1990年 – Banca Unione di Credito在阿根廷设立代表处。
1991年 – Banca Unione di Credito在日内瓦设立子公司。
1993年 – Banca Unione di Credito收购陆上银行。
1994年 – BUC设立子公司“Grand Cayman”。

Banca Unione di Credito官网:http://www.bsibank.com/

发表评论